Poster stand – Khung ảnh

Poster stand - Khung ảnh
So với các loại standy có cấu trúc chữ X, chữ L (X banner, L banner), thì Poster stand (khung ảnh) có nhiều ưu điểm hơn: