Nam châm dẻo dạng tấm

Nam châm dẻo dạng tấm
Thế Giới Decal cung cấp các loại nam châm dẻo: nam châm dẻo dạng cuộn, dạng dải, và nam châm dẻo dạng tấm. Trong đó nam