Kỹ năng thiết kế in ấn

Kỹ năng thiết kế in ấn
In ấn là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, mà người chịu trách nhiệm thiết kế và in ấn phải là người biết làm